Speciální mateřská škola a základní škola Polička, Jiráskova 825, 572 01 Polička

Telefon: +420 461 725 707, +420 602 191 229

Adresa: Jiráskova 825, 572 01 Polička

Napište nám

Vaše e-mailová adresa *
Jméno a příjmení
Text zprávy:

Základní škola a základní škola speciální

V základní škole vzděláváme žáky s lehkým, středně těžkým a těžkým mentálním postižením, více vadami a autismem (v kombinaci s mentálním postižením).

 

Hlavním cílem školy je vybavit žáky takovými vědomostmi,  dovednostmi  a návyky,  které  jim umožní zapojení do společenského života v maximální možné míře.

 

Vzdělávání ve škole se přizpůsobuje individuálním potřebám každého žáka, cílem je připravit žáky pro praktický život, získat dovednosti v sebeobslužných činnostech a vytvořit školu hravou a kreativní, která dokáže reagovat na potřeby jednotlivých žáků.

 

Nezbytná je spolupráce s pracovníky školského poradenského zařízení  (Speciálně pedagogické centrum, Pedagogicko-psychologická poradna).

 

Po absolvování školy mohou žáci pokračovat dle individuálních schopností ve vzdělávání na středních odborných učilištích, nebo středních praktických školách.

 

Vzdělávací programy:

 

Školní vzdělávací program pro ZV

Školní vzdělávací program pro Základní školu speciální

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Vyučování 

 Vyučování v základní škole speciální probíhá podle stanoveného rozvrhu hodin, nebo v blocích podle stanoveného denního programu. Ve výuce je dle možností uplatňován individuální přístup. 

Vyučování se doplňuje o množství moderních metod práce (canisterapie, muzikoterapie, arteterapie, aromaterapie, bazální stimulace, strukturované učení pro žáky s autismem, po konzultaci s logopedem metody alternativní a augmentantivní komunikace apod.)

 

Školní docházka v základní škole je devítiletá.

Školní docházka ve speciální škole je desetiletá (se souhlasem zřizovatele až do 26 let věku žáka). Žáci jsou do tříd rozděleni tak, aby tvořily co nejoptimálnější sociální skupinu (vzájemná spolupráce, pozitivní ovlivňování, komunikace, způsoby práce apod.)

 

Oblast poradenství

Ve škole poskytuje odborné poradenské služby rodičům a žákům školy výchovný poradce a školní metodik prevence. Konzultace o výchovných, vzdělávacích i jiných problémech žáků jsou zajišťovány po telefonické domluvě kdykoli.

 

Výchovný poradce zajišťuje:

-individuální porady o výukových a vzdělávacích problémech dětí

-pomáhá při řešení konfliktních situací v rodině a ve škole

-podílí se na zpracování individuálních vzdělávacích plánů

-poskytuje poradenskou činnost pro rodiče a žáky při volbě povolání

Konzultace s ostatními pracovníky školy lze s časovým předstihem dohodnout dle potřeby.

 

Třídy základní školy jsou určené pro žáky s lehkým mentálním postižením, více vadami a autismem. Žáci se vzdělávají podle platného ŠVP pro základní vzdělávání. Vyučování je přizpůsobeno speciálním vzdělávacím potřebám jednotlivých žáků. Třídy jsou naplněné v počtu 6-14 žáků.

 

Třídy základní školy speciální jsou určené pro žáky se středně těžkým mentálním postižením, těžkým mentálním postižením, více vadami a autismem. Žáci se vzdělávají podle platného ŠVP pro ZŠ speciální. Třídy se naplňují do počtu 4-6 žáků. Výchova a vzdělávání v každé třídě je zajištěna speciálními pedagogy a asistenty pedagoga. 

 

Součástí školy jsou dvě oddělení školní družiny. Pedagogičtí pracovníci ve družině zajišťují žákům docházku na oběd do školní jídelny, odpolední volnočasové aktivity podle zájmů jednotlivých žáků a přípravu na vyučování.

 

Ve škole pracuje výchovný poradce, metodik environmentální výchovy, metodik prevence rizikového chování a koordinátoři ŠVP.

 

Škola se zapojuje do různých aktivit, soutěží, projektů a grantů a využívá kulturní, sportovní a jiná zařízení v regionu.

 

Pomůcky a potřeby pro žáky 1. ročníku:

- Podepsané přezůvky

- Penál vybavený pastelkami (nejlépe trojhrannými), 2 tužky č. 2, guma, ořezávátko

- Malý ručník s poutkem, podepsaný

- Převlečení do Tv v pytlíku na pověšení (kraťasy, tepláky, tričko, boty do tělocvičny, mikina – vše podepsané)

- Mazací tabulka, hadřík, 2 fixy na tabulku

- Papírové kapesníky v krabičce

- Papírové kapesníky

- Boxík nebo kufřík do VV:

temperové a anilinové barvy, voskovky, tričko nebo zástěra, podložka na lavici, alespoň 3 štětce různých velikostí, lepidlo v tubě, nůžky, barevné papíry, křídové pastely, kelímek na vodu, paletku na barvy, desky na výkresy A3