Speciální mateřská škola a základní škola Polička, Jiráskova 825, 572 01 Polička

Telefon: +420 461 725 707, +420 602 191 229

Adresa: Jiráskova 825, 572 01 Polička

Napište nám

Vaše e-mailová adresa *
Jméno a příjmení
Text zprávy:

Organizace školního roku 2023/2024

 

Zahájení školního roku – pondělí 4. září. 2023
Podzimní prázdniny – čtvrtek 26. října. a pátek 27. října. 2023
Vánoční prázdniny – začínají v sobotu 23. prosince. 2023 a končí v úterý 2. ledna. 2024. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2024

Vysvědčení bude předáno žákům ve středu 31.ledna 2024
Pololetní prázdniny – pátek 2. února. 2024
Jarní prázdniny – 11. 3. – 17. 3. 2024
Velikonoční prázdniny – čtvrtek 28. března. 2024 

Ukončení školního roku – v pátek 28.. června 2024
Hlavní prázdniny 29. června 2024 do 1. září 2024 

 Vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. září 2024

 

Zápis žáků do 1. ročníku 

Základní školy podle §16 odst. 9 školského zákona 

Základní školy speciální

Přípravného stupně základní školy speciální

proběhne ve čtvrtek 18.4.2024 od 13,00 do 15,00

 

Pedagogické rady

čtvrtek 31.8.2023         

středa 15.11.2023

středa 17.1.2024

středa 17.4.2024

středa 19.6.2024


Třídní schůzky

středa 8.11.2023 od 13,30 do 15,00 hod.

středa 10.1.2024 od 13,30 do 15,00 hod.

středa 10.4.2024 od 13,30 do 15,00 hod.

středa 12.6.2024 od 13,30 do 15,00 hod.

Ředitelské volno

pondělí 6.5.2024

úterý 7.5.2024

Školní družina

 

ŠD je určena především pro děti, které ji budou skutečně využívat.

 

ŠD je zpoplatněna – 100 ,- Kč/měsíc. Do 15. září 2023 bude jednorázově vybíráno 400,- Kč na 1. pololetí (září – prosinec). Je možné jednorázově zaplatit 1000,- Kč na celý školní rok, nebo platit za jednotlivé měsíce 100,- Kč.

Je možné platit bezhotovostně na účet školy 1285197349/0800 (do zprávy pro příjemce vždy napište jméno a příjmení žáka)

 

Obědy rodiče kupují ve ŠJ – ul. Rumunská. V případě potřeby si rodiče odhlašují sami – na telefonním čísle 461725996 – vždy den předem do 13 hod.

 

Do družiny si děti přinesou toaletní papír, 2 balíčky papírových kapesníků, tepláky, boty do tělocvičny a boty na ven (např. do lesa, na pískoviště).

 

Zápisní lístek odevzdávejte prosím během 1. týdne.

Provoz ŠD  6,30 - 15,30 hod.

Konzultační hodiny

rodiče mohou vyučujícího navštívit po domluvě kdykoliv mimo vyučovací hodiny.

 

Výchovná poradkyně: Mgr. Kateřina Štefková
Konzultační hodiny: středa 8:40 – 9:40 hod.

e-mail: katerina.stefkova@szspolicka.cz
tel. 461725707

Metodička prevence rizikového chování: Mgr. Gabriela Kleinová

Konzultační hodiny: úterý, pátek 10,45 - 11,45 hod.

e-mail: gabriela.kleinova@szspolicka.cz
tel: 461725707
 

Vřazení dětí do Speciální MŠ a ZŠ Polička

Vřazení dětí do 1. ročníku základní školy probíhá v úzké spolupráci se školským poradenským zařízením – Speciálně pedagogickým centrem, nebo Pedagogicko-psychologickou poradnou. Součástí podkladů k rozhodnutí o vřazení žáka je doporučení školského poradenského zařízení a žádost zákonného zástupce.

 

Termíny zápisů do 1. ročníku základní školy jsou vyvěšovány na úřední desce školy a jsou umístěny na webových stránkách školy vždy od 1. dubna do 30. dubna. Termíny zápisu do mateřské školy jsou vždy od 2. května do 16. května a jsou vyvěšovány na úřední desce školy a umístěny na webových stránkách školy.

 

Vřazení dítěte do Přípravného stupně Speciální MŠ a ZŠ Polička probíhá na základě žádosti zákonného zástupce a doporučení školského poradenského zařízení.

Logopedie

 

Logopedie se zabývá problematikou narušené komunikační schopnosti, zahrnuje tedy vše od nejdrobnějších řečových vad, jako například chybná výslovnost jedné hlásky, až po masivní řečové poruchy či naprostou nemluvnost.

 

Individuální logopedické péče se mohou účastnit děti a žáci naší školy na základě depistáže a souhlasu rodičů.

 

Pro každého žáka sestavuje školní logoped individuální plán logopedické intervence, který vychází z vývojového stupně dítěte, aktuálních potřeb a bere na zřetel jeho schopnosti a individuální fyzické i psychické možnosti.

 

Cílem logopedické péče je všeobecná podpora a dosažení maximální možné míry komunikace konkrétního dítěte se svým okolím. Probíhá ve spolupráci třídními učiteli, rodiči, pracovníky SPC a dalšími odborníky.

 

Nabídka pro veřejnost:

Nabízíme možnost logopedie pro veřejnost – nesprávná výslovnost, dysfázie, opožděný vývoj řeči apod.

Objednávat se můžete na tel. čísle: 608 563 495,

e-mail: logopediekmoskova@email.cz

 

Konzultace pro rodiče dětí ze školy: středa 12,30 - 13,30 pouze pro objednané

Konzultace v jiném termínu pouze po domluvě, tel: 608 563 495

e-mail: alzbeta.kmoskova@szspolicka.cz

 

Mgr. Alžběta Kmošková, logopedka

Probíhající terapie ve škole 

 

Hipoterapie

Žáci speciálních tříd, přípravného stupně a speciální MŠ budou dojíždět na 10 lekcí hipoterapie (1x týdně) do Květné. Termíny budou upřesněny třídními učitely. 


Hipoterapie je způsob léčby, při němž se využívá působení koně, resp. jízdy na něm, na lidský organismus. Hipoterapie může mít blahodárné účinky nejen v oblasti fyzické, ale také psychické a sociální.

 

  • Princip hipoterapie vychází ze smyslových podnětů vznikajících kontaktem mezi člověkem a koněm.


Canisterapie

Naši školu bude opět navštěvovat paní Okáčová, která bude v mateřské škole a třídách speciální školy provozovat canisterapii.


Její psí doprovod tvoří již známý kokršpaněl Bimbo a dvě štěňata, která jsou ve výcviku. Jmenují se Yasmín (pyrenejský horský pes) a Jimmy (zlatý retrívr). 


Pes přijímá každého bez předsudků, dává najevo svou lásku, nekritizuje, nezlobí se na nás, je věrný a vždy připravený se každému věnovat. Nabízí kamarádství, které můžeme beze zbytku využít. Děti a žáci se postupně učí, jak se psů nebát, jak se k nim chovat nebo jak se o ně starat. Canisterapie rozvíjí poznávací, motorické a sociální dovednosti. Podporuje verbální a nonverbální komunikaci a nenásilnou formou uspokojuje přirozenou potřebu se vyjádřit. 


Canisterapie je další terapií, která zkvalitňuje našim dětem a žákům čas strávený ve škole a napomáhá k jejich harmonickému rozvoji.


Muzikoterapie

Muzikoterapie probíhá každý týden v MŠ a ve třídách základní školy speciální pod vedením proškolených pedagogů naší školy.


Zvuk a hudba jsou přirozenou součástí nás všech. Hudba je pak ideálním prostředkem pro navození stavu relaxace a účinně uvolňuje napětí.


Muzikoterapie nespočívá v tom, jakou techniku použijeme nebo jaké nástroje využijeme, ale v tom, co pozitivního vytvoříme a jakou atmosféru navodíme. Jde o pozitivní prožitek hudby, o příjemné emoce, radost, zažití pocitu uznání, úspěchu, spokojenosti, vlastního sebehodnocení, podpoření sebedůvěry, uvolnění a pocitu sounáležitosti.


Muzikoterapie se využívá ve vzdělávání a výchově a slouží k harmonickému rozvoji každého jednotlivce. My ve škole aplikujeme skupinovou muzikoterapii, která využívá skupinovou dynamiku a vzájemnou interakci. Každé setkání má určitý řád: zahájení, průběh, závěr a rozloučení. Pro nás není důležitý hudební výsledek, ale celý hudební proces. Snažíme se respektovat individualitu každého účastníka a navodit pocit bezpečí. Naším heslem je: „NIC NENÍ ŠPATNĚ“.


Náplní jednotlivých terapeutických setkání bude: sociální interakce, podpora komunikace, imitace pohybů, manipulace a hra s nástroji, poslech hudby, zpěv, pohybové aktivity, rytmické hry, imitace pohybů, relaxace, zpřesňování a rozvíjení zrakového a sluchového vnímání, rozvoj jemné a hrubé motoriky, koordinace oko – ruka, pravolevá orientace nebo rozvoj paměti.