Speciální mateřská škola a základní škola Polička, Jiráskova 825, 572 01 Polička

Telefon: +420 461 725 707, +420 602 191 229

Adresa: Jiráskova 825, 572 01 Polička

Napište nám

Vaše e-mailová adresa *
Jméno a příjmení
Text zprávy:

Mateřská škola a přípravný stupeň základní školy speciální

Počet tříd: 1 třída – jednotřídní předškolní zařízení pro děti od 3 – do 8 let.

Speciální mateřská škola

Jedná se o předškolní zařízení, které poskytuje kvalitní vzdělávání dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Zabývá se výchovou a vzděláváním dětí s více vadami, mentálním postižením, tělesným postižením, autismem, vadami řeči a poruchami chování.

Po ukončení docházky v MŠ mohou děti pokračovat ve vzdělávání v běžné základní škole. 

 

Vzdělávací programy: Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

 

Provoz školy: Celodenní provoz od 6:30 do 16:00 hod.
Kapacita školy: 10 dětí
Kapacita školní jídelny – výdejny: 10 strávníků
Počet tříd: 1 třída – jednotřídní předškolní zařízení pro děti od 3 – do 8 let

 

Koncepce mateřské školy

Vycházíme z toho, že děti se speciálními potřebami mají tytéž potřeby jako ostatní děti, avšak je pro ně specifický způsob prožívání a uspokojování. Z tohoto důvodu je koncepce MŠ zaměřena na:

 • Podporu psychického a fyzického zdraví.
 • Individuální přístup, malý počet dětí ve třídě
 • Rozvoj žádoucí komunikace mezi vrstevníky i vůči okolnímu světu.
 • Rozvoj jemné a hrubé motoriky, grafomotoriky,
 • Intenzivní logopedická péče
 • Strukturované učení pro žáky s PAS
 • Rozvoj individuálních dovedností dle potřeb dítěte
 • U předškolních dětí příprava na školní docházku
 • Spolupráce se základními školami pro bezproblémový přechod na běžnou základní školu
 • Výchova a vzdělávání dětí je konzultována s pracovníky Speciálně pedagogického centra, nebo Pedagogicko-psychologické poradny ve spolupráci se zákonnými zástupci dětí.
 • Dle potřeb dětí je zajištěna supervize s odbornicí na psychomotorický vývoj dítěte.
 • Děti se mohou účastnit canisterapie, muzikoterapie, hipoterapie

 

Zjistění provozu SMŠ

Materiální zajištění:

Prostory pro Speciální mateřskou školu jsou plně vyhovující a splňují materiální a hygienické požadavky. Třída se nachází v pravém křídle školy, je propojena s velkou školní zahradou a terasou. Je vybavena odpovídajícím nábytkem a hračkami, pomůckami i kompenzačními pomůckami.

 

Stravování dětí:

Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava – SMŠ zajišťuje stravování dovozem jídel z Mateřské školy Čtyřlístek, E.Beneše 627, 572 01 Polička za dodržení veškerých hygienických podmínek. Cena za jeden den stravování (svačinka, oběd, svačinka) je u dětí 3-6 let 43 Kč, u dětí od 7 let 46 Kč. Svačinky se připravují ve školní výdejně.
Dbáme na pitný režim – nápoje se obměňují. V letních měsících je dětem zajištěno podávání tekutin během pobytu na školní zahradě.

 

Personální a pedagogické zajištění školy:

Pedagogický tým se skládá celkem ze dvou kvalifikovaných speciálních pedagogů a jednoho asistenta pedagoga. 

 

Přijďte si prohlédnout prostory školky, rádi vám vše ukážeme, odpovíme na vaše dotazy.

Nejlépe po telefonické domluvě na tel. č. 602 191 229, mobil MŠ 722064046 nebo e-mailem szspolicka@szspolicka.cz

Do školky budete potřebovat:

 • Bačkůrky
 • Pyžamko (v případě celodenní docházky)

 • Náhradní oblečení, spodní prádlo a ponožky

 • Oblečení a obuv na zahradu či na písek

 • Plastový hrníček

 • Ručník

 • Kartáček, pastu a kelímek

 • Papírové kapesníčky v krabičce (do třídy)

 • Balení klasických papírových kapesníčků (na vycházky)

 • Vlhčené ubrousky

 • Balík plenek + přebalovací podložky (pokud je dítě na plenách)

 • Velký sešit bez linek + obal

 • Trojhranné pastelky

Virtuální prohlídka MŠ:

Přípravný stupeň základní školy speciální

poskytuje připravu na vzdělávání dětem se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami nebo autismem.

Příprava na vzdělávání v přípravném stupni respektuje vývojové zvláštnosti dětí.


Školní vzdělávací program vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.


O zařazení dítěte rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zákonného zástupce a písemného doporučení školského poradenského zařízení. Do přípravného stupně lze zařadit dítě od školního roku, v němž dosáhne 5 let věku, do zahájení povinné školní docházky.

Vzdělávání v přípravném stupni základní školy speciální trvá nejvýše tři školní roky.

Ve třídě je snížený počet dětí (4–6).


Cílem vzdělávání v přípravném stupni je především: navázat na rodinnou výchovu, zajistit dostatek podnětů k aktivnímu rozvoji a učení dítěte, usnadnit dítěti jeho další životní vzdělávací cestu, maximálně podporovat individuální rozvojové možnosti dítěte a respektovat jeho individuální zvláštnosti. Základem je individuální přístup ke každému dítěti.