Speciální mateřská škola a základní škola Polička, Jiráskova 825, 572 01 Polička

Telefon: +420 461 725 707, +420 602 191 229

Adresa: Jiráskova 825, 572 01 Polička

Napište nám

Vaše e-mailová adresa *
Jméno a příjmení
Text zprávy:

Logopedie

 Logopedie ve škole:

Individuální logopedické péče se účastní žáci naší školy se souhlasem rodičů.
Pro každé dítě a žáka sestavuje školní speciální pedagog - logoped individuální plán logopedické péče.

Logopedická péče se zaměřuje na komunikaci jako celek, správný příjem potravy, terapii hypersenzitivity a hyposenzitivity, úpravu salivace, individuální terapii  u dětí a žáků s PAS. Nabízíme pomoc při správném výběru a nácviku  AAK u dětí a žáků, kteří potřebují jiný komunikační kanál     ( systém VOKS, znaky, jádrová slovní zásoba apod …) .

V rámci logopedické intervence ve škole  jsou nabízeny prvky HANDLE přístupu, neurovývojové stimulace ( NVS), míčkování, senzorické integrace, bazální stimulace. Využíváme množství speciálních pomůcek- rotavibrátor, pomůcky pro rozvoj dýchání, motoriky mluvidel, správného postavení mluvidel, posilování jazyka ( Z-vibe, Chewy tubes, Oralight lžičky, stereognostické tvary a další).

Cílem logopedické péče je celostní pohled na dítě, všeobecná podpora a dosažení maximální možné míry komunikace konkrétního dítěte se svým okolím. Probíhá ve spolupráci třídními učiteli, rodiči, pracovníky školských poradenských zařízení a dalšími odborníky.


Nabídka pro veřejnost:

Cena- podle dohody, objednat se můžete bez doporučení lékaře

Objednávat se můžete na tel. čísle: 608 563 495

e-mail: logopediekmoskova@email.cz

Mgr. Alžběta Kmošková, školský logoped


AAK

Možnost dorozumět se se svým okolím  patří mezi základní životní potřeby každého z nás. Některé formy řeč doplňují (augmentativní), jiné nahrazují (alternativní). Nabízíme jak systémy bez pomůcek, tak s pomůckami. Pracuje se s cílenými pohyby očí, gesty nebo znakováním (Znak do řeči, Makaton). Komunikuje se pomocí předmětů, obrázků, piktogramů (VOKS). Používáme  i písmena, psaná slova či různé komunikační pomůcky s hlasovým výstupem- komunikátory. Zavedením vhodné metody  AAK umožníme aktivní dorozumívání, zapojení se do života, samostatné rozhodování, vzdělávání, snižuje se pasivita a frustrace z nepochopení.


HANDLE program

Název pochází z angličtiny a znamená celostní přístup k neurovývoji a efektivitě učení. Nabízí jednoduché aktivity, které dětem, dospělým i seniorům mohou pomoci řešit příčiny jejich obtíží. Může pomoci při  terapii poruch autistického spektra, poruch učení (dyslexie, dysgrafie), poruch pozornosti, ADHD, poruch vývoje řeči, poruch paměti, poruch chování, DMO a dalších.

Cílem HANDLE programu je podpořit organizaci neurovývojových systémů člověka, omezit stres a přetížení, usnadnit připravenost k učení.

HANDLE program může pomoci zlepšit funkce nervové soustavy  v těchto oblastech:

  • hmatové vnímání (hypersenzitivita / hyposenzitivita na dotek)
  • přecitlivělost na vůně a pachy
  • pomáhá nastavit přiměřené svalové napětí
  • dokáže ovlivnit kruhové svěrače v těle (kontroly vylučování moči)
  • podpora rovnovážného smyslu a koordinace pohybu v prostoru (hrubá motorika)
  • zrání zrakového vnímání (okulomotoriku, binokularitu, koordinaci oko-ruka)
  • sluchové vnímání (schopnost mozku zpracovávat sluchové vjemy)
  • jemná motorika
  • orální motoriku (ovládání svalů úst pro lepší příjem potravy a výslovnost)
  • může zlepšit paměť a pozornost, schopnost ovládat emoce a plánovat a organizovat své jednání


Neurovývojová stimulace (NVS):

Neuro-vývojová stimulace (NVS) je cvičební program, jehož cílem je inhibovat (rušit) přetrvávající primární reflexy (např. Mooruův, tonicko-šíjový reflex a další). Primární reflexy jsou pohybové reakce, které nelze kontrolovat vůlí . Měly by v průběhu vývoje dítěte odeznít a být nahrazeny vyspělejšími mozkovými funkcemi. Pokud včas neodezní, mohou v pozdějším věku způsobovat nejrůznější problémy - specifické poruchy učení, ADHD, ADD, dyspraxii a další. 

Diagnostika a cvičení neurovývojové stimulace je založena na jednoduchých cvicích, které často napodobují pohyb vyvolaný primárními reflexy. Tím dáváme mozku druhou šanci, aby se postupně naučil správně kontrolovat fungování těla. Celý program NVS trvá 6-12 měsíců a vyžaduje pravidelné cvičení doma- cca 5-10min denně. Nutná je kontrola  a nácvik nových cviků asi jednou za měsíc. Cvičení je vhodné pro děti od 5 let.

Více na www. Cortexacademy.cz